Terms of cooperation

 

Как определить будет ли приносить доход сотрудничество с тем или иным...

At the forefront of successful case management is confidentiality. Full and absolute confidentiality is guaranteed, the names and names of clients are not disclosed even for advertising purposes, and reciprocity is required: the methods, techniques, and outgoing documentation are intended for use in a particular situation and are not subject to disclosure or any unauthorized use in other cases.
A prerequisite for successful business is responsibility. In the contract concluded with the principal, specific persons are always indicated on his part with a certain scope of authority, including to receive information from us. We perform our duty in relation to the principal according to the extent of his frankness.
 
We do not admit that the principal may intentionally mislead, but, unfortunately, it is not so rare that a person is silent about facts, not considering them to be meaningful.
Pricing principles
Consulting services are provided in any, based on the principles of convenience of the principal and the most efficient place.
 
If the cost of the service is derived from the elapsed time, number of hours or days, it is rounded according to the usual rounding rules.
The payment of consulting services does not include compensation and reimbursement of expenses for travel to the customer and his business; payment of duties, fees, etc .; payment for third-party services (if agreed with the customer) and other similar payments.
 

Во главе угла успешного ведения дела лежит конфиденциальность. Гарантируется полная и абсолютная конфиденциальность, не раскрываемость имен и названий доверителей даже в рекламных целях, при этом требуется взаимность: методы, приемы, исходящая документация предназначены для применения в конкретной ситуации и не подлежат разглашению или какому-либо несанкционированному применению в других случаях.

Необходимым условием успешного ведения дел является ответственность. В заключенном с доверителем договоре всегда указываются конкретные лица с его стороны с определенным кругом полномочий, в том числе и на получение от нас информации.Свой долг выполняем по отношению к доверителю соответственно мере его откровенности.

Не допускаем мысли, что доверитель может умышленно ввести в заблуждение, но, к сожалению, не так редки случаи, когда человек умалчивает о фактах, не считая их значащими.

Принципы цен

Консалтинговые услуги оказывается в любом, исходя из принципов удобства доверителя и наибольшей эффективности месте.

Если стоимость услуги производна от затраченного времени, количества часов или дней - округляется по обычным правилам округления.
В состав оплаты консалтинговых услуг не входят компенсации и возмещение расходов за поездки к заказчику и по его делам; оплата пошлин, сборов и т.п; оплата услуг третьих лиц (если это оговорено с заказчиком) и другие аналогичные платежи.
En medelhavsstil kost minskat behov av glukossänkande läkemedel mer än en mager diet i typ 2-diabetes. [Ann Intern Med. 2009] ACP Journal Club. CCSP (- / -) hade en högre grad av skada levitra online och fibros mätt genom hydroxiprolin, tillsammans med en ökad lungresistens och inflammatoriska markörer, leukotrien B4 och CXCL1. Ersättning med rekombinant intravenös CCSP delvis vände viktminskning och förbättrad överlevnad i CCSP (- / -) möss. Dessutom CCSP ersättning förbättrad histologi och cialis pris minskade inflammatoriska celler och markörer. 2010 sep 3; 329 (5996): 1153-4. Anti-malarialäkemedlen: Rusa till en ny ledning. [Nat Rev Drug Discov. Aptamerer representerar en ny strategi för att leverera last molekyler, inklusive färger, levitra online läkemedel, proteiner eller ens gener, till specifika målceller. Vid bindning till specifika cellytereceptorer aptamerer kan internaliseras, exempelvis genom macropinocytosis eller receptormedierad endocytos. Här rapporterar vi den val och karakterisering av RNA-aptamerer med hög affinitet viagra pris (Kd = 20 nM) och specificitet för den humana IL-6-receptom (IL-6R) in vitro. Undersökning av undertryckande windows trycknings ramskiftningsmutationer tyder på att några av de dämpare kan arbeta på besläktade kodoner, antingen i 0 ram eller i en ram, och andra kan agera på noncognate kodon (antingen ram) av vissa som -yet-ospecificerad mekanism. Oavsett de mekanismer, är det uppenbart att kamagra jelly vissa 1 frameshifting kan förekomma vid icke-monotona sekvenser. Ett slående exempel på en frameshifting missens suppressor är en mutant lysin tRNA som skiljer sig från vildtypen lysin tRNA med en enda bas i aminosyraaccept stam, en C till U70 övergång som resulterar i en GU baspar. Kan spädbarn, i de allra första stadierna av ordet lärande, viagra pris använda sin perceptuella känslighet för fonetik tal när man lär sig ord? Forskning hittills tyder på att barn av 14 månader inte kan lära sig två liknande klingande ord om det inte finns betydande kontextuella stöd. Den nuvarande försöket avancerar vår förståelse av detta misslyckande genom att testa huruvida källan för spädbarn Svårigheten ligger i lärande eller testfasen. kamagra jelly Spädbarn fick lära sig att associera två liknande klingande ord med två olika objekt, och testades med hjälp av en visuell val metod snarare än standard Switch uppgiften. Verkningsmekanismen av HWTX-III och HNTX-VI på insekts neuronala spänningskänsliga natriumkanaler (VGSCs) studerades genom helcells-patch clamp-tekniker. På ett sätt som liknar delta atracotoxins kan HNTX-VI inducera en avmattning av aktuell inaktivering av VGSC och minskningen i topp på Na + ström i kackerlacka cialis pris rygg oparade median (DUM) nervceller. Samtidigt orsakade 10 mikromol / L HNTX-IV en positiv förändring av steady-state inaktivering av natriumkanal.